ประวัติอาจารย์วิน เชยชมศรี

รองศาสตราจารย์วิน เชยชมศรี

ภาควิชาสัตววิทยาคณะวิทยาศาสตร์วิทยาเขตบางเขน

Education

  • M.S (Tropical Medicine), Mahidol University, ไทย, 2531

  • B.S (Biology), Ramkhamhaeng University, ไทย, 2522

  • Ph.D Agricultural Biotechnology Kasetsart University 2550

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year

Project Title

Role

Source

Output

Journal

Conference

Intellectual Property

Invention and Plant

Total 3 Project

0

3

3

0

2017

การทำให้เกิดโรคของเชื้อนิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัสหนอนกระทู้ผักต่อหนอนกระทู้หอม

ผู้ร่วมวิจัย

ทุนอุดหนุนวิจัย มก.

0

0

0

0

2011

การคัดเลือกและการพัฒนาเซลล์เอกลักษณ์ของหนอนเจาะสมอฝ้ายเพื่อการผลิตเชื้อนิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัส

ผู้ร่วมวิจัย

ทุนอุดหนุนวิจัย มก.

0

2

0

0

2006

การเสริมสร้างฮีโมโกลบินของหนูวิสตาร์ที่อยู่ในสภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กหลังจากการบริโภคเลือดจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทยที่ทำให้แห้งภายใต้ความเย็นจัด

หัวหน้าโครงการ

ทุนอุดหนุนวิจัย มก.

0

1

3

0

 

Internal Closed Project

Year

Project Title

Role

Source

Output

Journal

Conference

Intellectual Property

Invention and Plant

Total 10 Project

6

15

1

0

2014

ผลของเชื้อกรานูโลไวรัสต่อการเข้าทำลายหนอนกระทู้ผักของเชื้อนิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัส

ผู้ร่วมวิจัย

ทุนอุดหนุนวิจัย มก.

0

1

0

0

2012

การคัดเลือกและการพัฒนาเซลล์เอกลักษณ์ของหนอนเจาะสมอฝ้ายเพื่อการผลิตเชื้อนิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัส

ผู้ร่วมวิจัย

ทุนอุดหนุนวิจัย มก.

0

3

0

0

2011

การพัฒนาน้ำดีจระเข้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ

หัวหน้าโครงการ

ทุนอุดหนุนวิจัย มก.

1

0

0

0

2011

พิษเฉียบพลัน พิษกึ่งเรื้อรัง และพิษเรื้อรังของผลิตภัณฑ์น้ำดีจระเข้ในหนูสปาร์คดอเลย์

หัวหน้าโครงการ

ทุนอุดหนุนวิจัย มก.

0

1

0

0

2010

ปัจจัยการเจริญเติบโตชนิดใหม่ในเลือดจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทย

หัวหน้าโครงการ

ทุนอุดหนุนวิจัย มก.

0

4

1

0

2010

ฤทธิ์การลดระดับน้ำตาลในเลือดหนูแรทที่บริโภคผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้แห้งสูตรต่าง ๆ

ผู้ร่วมวิจัย

ทุนอุดหนุนวิจัย มก.

1

1

0

0

2007

การเสริมสร้างฮีโมโกลบินของหนูวิสตาร์ที่อยู่ในสภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กหลังจากการบริโภคเลือดจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทยที่ทำให้แห้งภายใต้ความเย็นจัด

หัวหน้าโครงการ

ทุนอุดหนุนวิจัย มก.

1

0

0

0

2007

ปริมาณที่เหมาะสมของเลือดจระเข้ระเหิดแห้งในการเสริมธาตุเหล็ก

หัวหน้าโครงการ

ทุนอุดหนุนวิจัย มก.

1

1

0

0

2006

การประยุกต์ใช้เซลล์เพาะเลี้ยงของแมลงเพื่องานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

ผู้ร่วมวิจัย

ทุนอุดหนุนวิจัย มก.

1

4

0

0

2006

การศึกษาเลือดจระเข้พันธุ์ไทยเป็นอาหารเสริม : ศักยภาพของเลือดจระเข้ต่อการติดเชื้อแบคทีเรียในหนูแรท

ผู้ร่วมวิจัย

ทุนอุดหนุนวิจัย มก.

1

0

0

0

External Closed Project

Year

Project Title

Role

Source

Output

Journal

Conference

Intellectual Property

Invention and Plant

Total 19 Project

9

14

1

0

2015

พิษเรื้อรังของผลิตภัณฑ์ดีจระเข้ ในหนูสพราคดอล์เลย์แรท

หัวหน้าโครงการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด

0

0

0

0

2015

การพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงงูไทยเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์

หัวหน้าโครงการ

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

0

0

0

0

2015

ประสิทธิภาพของสารน้ำในร่างกายต่อการแข็งตัวของเลือดจระเข้

หัวหน้าโครงการ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

0

0

0

0

2015

องค์ประกอบทางเคมีของสารน้ำในร่างกายบริเวณแอ่งหลังกะโหลกของจระเข้พันธุ์ไทย

ผู้ร่วมวิจัย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

0

0

0

0

2014

กลไกควบคุมตัวเงินตัวทองในบ่อผึ่งบำบัดน้ำเสียชุมชน โดยผ่านกระบวนการธรรมชาติช่วยธรรมชาติ

หัวหน้าโครงการ

มูลนิธิชัยพัฒนา

1

1

0

0

2013

พิษวิทยาระดับเฉียบพลัน กึ่งเรื้อรัง และเรื้อรัง ของผลิตภัณฑ์ดีจระเข้ ในหนูสพราคดอล์เลย์แรท

หัวหน้าโครงการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

0

0

0

0

2013

การตอบสนองทางโลหิตวิทยาและชีวเคมีของจระเข้พันธุ์ไทย (Crocodylus siamensis) หลังการเจาะเก็บเลือดปริมาณมาก

หัวหน้าโครงการ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

0

0

0

0

2012

พิษเฉียบพลัน พิษกึ่งเรื้อรัง และพิษเรื้อรังของผลิตภัณฑ์น้ำดีจระเข้ในหนูสปาร์คดอเลย์.

หัวหน้าโครงการ

หจก.

0

4

0

0

2012

การพัฒนากระบวนการเจาะเก็บเลือดจากจระเข้โดยไม่ทำลายชีวิตการพัฒนากระบวนการเจาะเก็บเลือดจากจระเข้โดยไม่ทำลายชีวิต

หัวหน้าโครงการ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

1

2

0

0

2012

การวิจัยและพัฒนาเลือดจระเข้พันธุ์ไทยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ (ปี2)

ผู้ร่วมวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

2

1

0

0

2012

การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของเลือดจระเข้พันธุ์ไทย (ปี 2)

ผู้ร่วมวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

1

0

0

0

2012

การพัฒนาไส้กรอกลดความดันไขมันต่ำเสริมใยอาหารเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพจากเลือดจระเข้ไทย

ผู้ร่วมวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

0

0

0

0

2012

โครงการบริหารชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเลือดจระเข้พันธุ์ไทยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ (ปี2))

ผู้ร่วมวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

0

0

0

0

2009

ผลของกระบวนการพาสเจอร์ไรส์และการเก็บที่ยาวนานต่อคุณภาพโปรตีนของผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้แห้ง

ผู้ร่วมวิจัย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

0

0

0

0

2009

การวิจัยและพัฒนาเลือดจระเข้พันธุ์ไทยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ

ผู้ร่วมวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

0

0

0

0

2008

กระบวนการที่เหมาะสมในการเก็บรักษาดีจระเข้ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์

หัวหน้าโครงการ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

0

1

0

0

2008

การวิจัยและพัฒนาเลือดจระเข้พันธุ์ไทยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ

ผู้ร่วมวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

2

2

1

0

2008

การศึกษาปริมาณไอจีเอฟ-วัน (Insulin like Growth factor-1, IGF-1) ในซีรัมจระเข้ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ผู้ร่วมวิจัย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

1

1

0

0

2000

การคัดเลือกสายพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจชนิดใหม่เพื่อการส่งออก โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล

หัวหน้าโครงการ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

1

2

0

0