งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

เลือดจระเข้ ได้รับการอนุมัติ ให้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในปี 2552 ปัจจุบันกระบวนการที่สำคัญของการผลิตผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้แคปซูล เปิดโอกาสให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ฯเพิ่มมากขึ้น บริษัท ซีเอสจี โปรดักส์ (ไทยแลนด์)จำกัด ได้ รศ.ดร.วิน เชยชมศรี และคณะ เป็นที่ปรึกษา พัฒนา ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทำให้ “เลือดจระเข้แคปซูล” ได้รับการพัฒนาสู่สากลตามมาตราฐาน GMP,HACCP และ ISO ซึ่งได้ผ่านการประเมินคุณภาพตามมาตราฐานดังกล่าว จากหน่วยงานรับรองมาตราฐานคุณภาพ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560